Photo: Thomas Triomphe

Thomas Triomphe

Executive Vice President, Sanofi Pasteur
France