Photo: Christian Otu Onyebuchi Chukwu

Christian Otu Onyebuchi Chukwu

Former Minister of Health
Nigeria