Charles Yankah

Charles Yankah

Chairman, Afrika Kulturinstitut e.V.
Germany